Бакалаврат

Денна: 24 000 грн Заочна: 20 000 грн

Психологія

053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «Практична психологія».

Гарант програми – Вітенко Іван Семенович, завідувач кафедри психології та педагогіки, доктор психологічних наук, професор кафедри суспільних наук.

Галузь знань - 05 Соціально поведінкові науки

Спеціальність - 053 «Психологія»

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми      3 роки 10 місяців

Форма навчання             денна/заочна

 Подати заявку

Програма "Психологія" Університету сучасних знань призначена для розвитку або розширення ваших знань у цій галузі і монетизації отриманих знань та навичок.

Будучи студентом данної програми ви досягнете наступних результатів навчання:

• Всебічні знання та розуміння того, як психологію можна застосувувати до бізнесу, включаючи дослідження та теорію в галузі повсягденного життя, навчання, робти, розвитку, лідерства, мотивації, поведінки споживачів, маркетингу та реклами.

• Критичне розуміння того, як психологію можна застосовувати до глобальних, реальних питань, ситуацій та контекстів на благо людей, команд та організацій.

• Досвід розвитку навичок впевненості, необхідних для застосування психологічних принципів у діловому середовищі.

• Критичне розуміння себе як практикуючих психологів, психології як науки та способу застосування психології на робочому місці.

• Критичне розуміння парадигм психологічних досліджень, методів дослідження, аналізу даних, теорій та генерування знань.

• Ретельний підхід до фільтрації, аналізу, оцінки та застосування доказів та теорії психологічних досліджень, тобто психологічної літератури.

• Набір навичок, що передаються працюючи самостійно та в командах, цифрові та аргументаційні навички, цифрова грамотність, ефективна комунікація в різних засобах масової інформації.

• Навички професійної та етичної поведінки, консультацій та практики, що базується на фактичних даних.

• Чітко і точно генерувати інформацію, надавати аргументи і проводити аналіз інформації.

 

Хочете отримати сучасну вищу освіту психолога і не витрачати час на дорогу до інституту? Це можливо з «Університетом сучасних знань»! Виберіть програму системного онлайн-навчання, яка підходить саме вам!

В результаті ви отримаєте:
• вищу освіту психолога ;
• актуальну базу теоретичних знань;
• практичні навички в сфері психології;
• диплом державного зразка.
 

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Мета освітньо-професійної програми

Надати базові знання і практичні навички в галузі психології із широким доступом до працевлаштування, зокрема у формуванні загальних і спеціальних компетентностей професіонала, необхідних для здійснення практичної професійної діяльності: розробка та впровадження програм психодіагностики, корекційно-консультативної роботи, тренінгів; співпраця з фахівцями з інших галузей; навчити застосовувати сучасні знання з психології для ефективного психологічного консультування та допомоги.

Навчальний процес організований на сучасній платформі онлайн-навчання Moodle, яка дає доступ до мультиформатних навчальних матеріалів, інтерактивного тестування, відеолекцій, семінарів та майстер-классів топових викладачів і відомих бізнес-спікерів.

Порівняння очної та заочної форми навчання !

  Очна  Заочна
Диплом державного зразка 
Викладачі практики 
Особистий кабінет на освітній платформі
Підтримка кураторів та тютерів
Поєднання роботи та навчання 
Можливість навчатися в любий час 
Відеолекції
Доступ до усіх навчальних матеріалів з любого місця
Мультиформатні навчальні матеріали
Низька вартість навчання

 

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Програма спрямована на підготовку практичного психолога, який здатний до психодіагностичної та психокорекційної роботи з різними категоріями громадян; надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям; психологічного супроводу діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління; проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах; профорієнтації та профвідбору; виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи; психологічного патронажу проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).

Цикл професійної та практичної підготовки орієнтований на формування у бакалаврів з психології здатності професійного застосування наукових результатів психологічної науки у розв’язанні складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі; забезпечує формування практикуючих психологів із новим способом психологічного мислення та його  адаптація до реальної практичної діяльності.

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників за освітньою програмою УСЗ:

Випускники програми  «Практична психологія» можуть займати широке коло посад, а саме практичний психолог у закладах освіти; практичний психолог на підприємстві; практичний психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант у системі Міністерства надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації).

Бакалавр з психології може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт за Національним класифікатором України "Класифікатор професій ДК 003:2010". Право на зайняття первинних посад:

1229.7: Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);

1232: Головний психолог.

 

Державний диплом про вищу освіту з присвоєнням ступеня бакалавра

 

 

Програмні результати навчання:

Після закінчення освітньої програми «Психологія» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • володіння навичками диференціації психологічної допомоги клієнтам з врахуванням їх національно-культурного, вікового, гендерного і соціального статусу та індивідуально-психологічних характеристик;
 • здатність і готовність до надання клієнту необхідної допомоги з урахуванням специфіки методу, сформованого на основі конкретного теоретичного підходу;
 • уміння налагоджувати і розвивати міждисциплінарне професійне співробітництво, відповідальність на основі знання системи органів і служб, які задіяні до роботи із складними  життєвими обставинами клієнтів;
 • уміння вирішувати проблеми клієнтів шляхом активізації їх власних ресурсів;
 • володіння навичками роботи з комп'ютером, використання інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі психології;
 • здатність використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі;
 • вміння використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в навчанні та професійній діяльності;
 • збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань;
 • здатність ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань;
 • формувати комунікативні компетенції, управляти комплексними діями або проектами;
 • здатність застосовувати психологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • здатність використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності;
 • відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
 • здатність використовувати методи допомоги населенню, диференціюючи її за актуальними потребами;
 • розробляти заходи з психологічного супроводу проведення наукових досліджень;
 • знати психологічні характеристики навчально-виховного процесу у закладах освіти;
 • проводити профорієнтаційну роботу серед різних верств населення.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
З 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Digital - менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейроменеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейрооблік

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.