Бакалаврат

Денна: 29 000 грн Заочна: 25 000 грн

Психологія

Перший (бакалаврський) рівень

053 «Психологія»

Галузь знань - 05 Соціально поведінкові науки

Спеціальність - 053 «Психологія»

Освітнья програма «Психологія»

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми      3 роки 10 місяців

Форма навчання             денна/заочна

 Подати заявку

Залишайте заявку на навчання !!!

Опис освітньо-професійної програми зі спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва  закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

кафедра психології і педагогіки.

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Першій ступінь  вищої освіти

Бакалавр з психології

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Психологія

 

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

1.5.

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію  Серія УП № 11009097. Протокол № 134 від 19 лютого 2019р. Строк дії сертифіката до 01 липня 2024р. (наказ МОН України від 25.02.2019 № 242)

1.6.

Цикл/рівень

 FQ-EHEA-перший цикл,  НРК  – 7,      EQF-LLL- 6 рівень.

1.7

Передумови

Наявністьі повної загальної  середньой освіти

Освітній ступень   «молодший  бакалавр»

1.8

Мова(и) викладання

українська

1.9

Термін дії  освітньо-професійної програми

  Строк дії -  до 01 липня 2024р.

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/

                                    Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Мета освітньої програми полягає в наданні освіти в галузі психології із широким доступом до працевлаштування, зокрема формуванні загальних і спеціальних компетентностей професіонала, необхідних для здійснення практичної професійної діяльності: розробка та впровадження програм психодіагностики, корекційно-консультативної роботи, тренінгів; співпраця з фахівцями з інших галузей

                                       Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

Галузь знань: 05 Соціально поведінкові науки

Спеціальність: Психологія

 

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма освітнього ступеня бакалавра, базується на загальновідомих наукових результатах психологічної науки, здатності використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних  непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі;  вміння використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в навчанні та професійній діяльності.

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

 Підготовка фахівців, з поглибленою спеціальною підготовкою в сфері  психологія, здатних аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

Ключові слова: психологія. психологічні  закономірності, методи, психолог.

3.4

Особливості  освітньо-професійної програми

 

Програма спрямована на підготовку  психолога,  здатного до психодіагностичної та психокорекційної роботи з різними категоріями громадян; надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям; психологічного супровіду діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління; проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах; профорієнтації та профвідбіру; виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи; психологічного патронажу проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.)

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 

  

 

 

 

 4.1

 

 

 

 

 

       Придатність до     

    працевлаштування

Бакалавр з психології  може займати широке коло посад

за: «Національним класифікатором України. (Класифікатор професій ДК 003:2010.)

А саме:

2445.2 Психологи (закладах освіти; на підприємстві; в органах державної влади та управління.)

332 Фахівці з дошкільного виховання

346 Соціальні працівники

233220303-Вихователь дитячого садка (ясел-садка)

233223476-Методист з дошкільного виховання

2340-80-Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

4.2.

 

 

Подальше навчання

 

    Можливість навчатися за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти – відповідає восьмому кваліфікаційному рівню НРК України.  Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

                                         Розділ 5. Викладання та оцінювання

 

 

 

 

 

 

 5.1

 

 

 

 

      Викладання та

                навчання

 

Навчання – студентсько - центроване. Організаційні форми навчання: колективне, групове та інтегративне навчання; лекції, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації;

Технології: дискусійні, проблемні технології навчання, технології дослідницького навчання, технології навчання у співробітництві, навчання через виробничу практику.

  Стиль викладання – активний, що дає можливість студенту обирати предмети та використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі.

  Контроль знань: усні та письмові екзамени, заліки, диференційовані заліки, захист курсових робіт, захист звіту з практики, атестація. Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно- комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання. Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем,  дослідницькі домашні роботи, виконання проектів, курсові роботи, підготовка  кваліфікаційної  роботи.

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

         Оцінювання

Тестування, опитування, дискусії, презентації, модульні контрольні роботи, звіти про проходження навчальних та виробничих практик, захист курсових робіт,  диференційовані заліки, письмові екзамени, атестаційний комплексний екзамен з фаху  та підготовка кваліфікаційної роботи.   Оцінювання здійснюється  за 4-бальною національною шкалою ( відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою(зараховано/не зараховано); 100-бальною шкалою  ECTS (А,В,С,D,E, F,FX).

 Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.

Атестація проводиться у формі атестаційного комплексного екзамену з фаху та публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботі. Система підсумкового оцінювання будується на умовах академічної доброчесності та прозорості, здійснюється за британськими стандартами за єдиним білетом. Передбачає можливість апеляції.

Розділ 6. Програмні компетентності

 

           Інтегральні

      компетентності (ІК)

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері психології в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

           

 

         Загальні

      компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,

ЗК9 Здатність працювати в команді

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку здорового способу життя.

ЗК12.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК13 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК14. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК15. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК16. Здатність використовувати державну мову в  усіх  сферах  суспільного  життя,  зокрема  у професійному спілкуванні.

ЗК17. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК18 Здатність  учитися  впродовж  життя  й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК19.  Здатність розробляти та управляти проектами.  

Спеціальні(фахові, предметні) компетентності

(СК

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

СК12 Розуміння структури психологічної науки та її теоретичних основ.

СК13 Розуміння соціальних і психологічних наслідків своєї професійної діяльност.

СК14 Володіння навичками обробки психологічних даних і соціальної статистики на основі використання сучасних інформацйних технологій, спеціалізованого програмного забезпечення. .

СК15. Організація і проведення заходів з профілактики психологічних проблем, які            порушують нормальну життєдіяльність особи, сім’ї, групи, громади та суспільства в цілому.

СК16 Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді .

СК17 Здатність оцінювати якість психологічних методик для формування критеріїв оптимальності в психологічних дослідженнях .

СК18 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією в  необхідному для розв’язання професійних завдань обсязі.

СК19 Здатність  до  організації  та  проведення науково-дослідної, консультативної та корекційної роботи.; готовність студентів до самостійної професійної діяльності.

СК20 Здатність розуміти значення та взаємозв’язки положень

нормативних документів які регламентують діяльність психолога

СК21 Професійні знання з методики викладання психології, готовність та здатність здійснювати навчання.

СК22 Готовність   до   участі   в   підготовці організації і проведенні психологічних досліджень.

Розділ 7. Програмні результати навчання

 

Програмні результати                 навчання

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження

ПР7.Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання

ПР10.Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника

ПР11.Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій

ПР12.Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника

ПР13.Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР14.Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПР15.Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога

ПР17.Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії

ПРН19. Розробляти заходи з психологічного супроводу проведення наукових досліджень.

ПРН20. Знати психологічні характеристики навчально-виховного процесу у закладах освіти

ПРН21. Проводити профорієнтаційну роботу серед різних верств населення

ПРН22. Здатність організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

ПРН23.Застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань

ПРН24. Формувати комунікативні компетенції; - управляти комплексними діями або проектами.

ПРН25. Здатність застосовувати психологічні знання для розв’язання професійних завдань.

ПРН26. Здатність використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності.

ПРН27. Володіння навичками диференціації психологічної допомоги клієнтам з врахуванням їх національно-культурного, вікового, гендерного і соціального статусу та індивідуально-психологічних характеристик.

ПРН28. Здатність і готовність до надання клієнту урахуванням специфіки методу, сформованого на основі конкретного теоретичного підходу.

ПРН29. Уміння налагоджувати, підтримувати і розвивати міждисциплінарне професійне співробітництво, корпоративну відповідальність на основі знання системи органів і служб, які задіяні до роботи із складними життєвими

ПРН30. Збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програм

 

  8.1

 

Кадрове забезпечення

 

  Всі штатні науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми, відповідно до ліцензійних вимог мають науковий ступінь та/або вчене звання, є провідними фахівцями у відповідній галузі, а також мають необхідний стаж наукової та педагогічної роботи.

 

  8.2

 

Матеріально-технічне

забезпечення

  Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та  спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

 

  8.3

 

Інформаційне та  навчально-методичне

забезпечення

  Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Університету сучасних знань. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, тощо. Підключення до мережі INTERNET.

Розділ 9.  Академічна мобільність

 

 

9.1

 

 

Національна кредитна мобільність

Кожен здобувач вищої освіти має можливість в рамках національної академічної мобільності проходити у ЗВО – партнерах окремі курси, навчатися протягом семестру з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Принципи академічної мобільності визначаються законодавством України та рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості.

Можливість навчатися за кількома спеціальностями або у кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України

 

9.2

 

Міжнародна кредитна мобільність

Принципи міжнародної академічної мобільності визначаються законодавством України, інших країн та міждержавними угодами.

Кожен здобувач вищої освіти має можливість пройти процедуру визнання кредитів / періодів навчання

 

9.3

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе після вивчення курсу української мови на підготовчому відділенні.

       

 

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
З 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Психологія", освітня програма "Психологія" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Право", освітня програма "Право" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.