Бакалаврат

Денна: 29 000 грн Заочна: 25 000 грн

Менеджмент

Перший (бакалаврський) рівень

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Освітнья програма "Менеджмент"

Обсяг програми  -240 кредитів ЄКТС Тривалість програми. 3 роки 10 місяців 

 Подати заявку

Залишайте заявку на навчання !!!

 Опис освітньо-професійної програми «Менеджмент»

зі спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва  закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

Кафедра економіки та менеджменту

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Перший ступінь вищої освіти

Бакалавр з менеджменту

 

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Менеджмент

 

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців

1.5.

Наявність акредитації

Сертифікат акредитації спеціальності

УП 11007815

1.6.

Цикл/рівень

FQ-EHEA – перший цикл, НРК – 7 рівень,  EQF-LLL-6 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Освітній ступінь «молодший бакалавр»

1.8.

Мова(и) викладання

Українська

1.9.

Термін дії  освітньо-професійної програми

Строк дії сертифікату до 01.07.2028

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Надати базові знання і практичні навички з менеджменту підприємницької діяльності із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати загальні і

професійні компетентності з менеджменту організацій та підготовці фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

 

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на підготовку інтегральних менеджерів підприємств різних форм власності та галузей економіки. Структура програми передбачає оволодіння знаннями щодо сучасних методів управління, прийняття управлінських рішень; планування діяльності організації; методів забезпечення конкурентоспроможності організації; ефективних методів мотивації Передбачає глибоку практичну підготовку, проведення наукових досліджень на мікро – і/або макрорівнях.

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі знань управління та адміністрування з поглибленою спеціальною підготовкою в сфері менеджменту. підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

3.4.

Особливості  освітньо-професійної програми

 

Програма передбачає вивчення професійно орієнтованих дисциплін на всіх курсах, проходження виробничих практик на провідних підприємствах,  високий рівень володіння державною та іноземною мовою, а також стажування за кордоном в рамках програми мобільності Erasmus+.

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Бакалавр з менеджменту може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт за: «Національним класифікатором України. Класифікатор професій ДК 003:2010. Випускники підготовлені до роботи на первинних посадах у сфері управління. Первинні посади за ДКП: «менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»

Споріднені первинні посади:

-     консультант з раціоналізації виробництва, 

-     менеджер (управитель) зі збуту,

-     менеджер (управитель) з постачання,

-     спеціаліст з ефективності підприємництва,

-     спеціаліст-аналітик з дослідження товарного ринку,

-     помічник керівника підприємства (установи, організації),

-      організатор діловодства (види економічної діяльності).

Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів та підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських економічних та адміністративних підрозділів; керівники

підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери систем якості.

4.2.

Подальше навчання

 

Можливість навчатися за програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти – відповідає восьмому кваліфікаційному рівню НРК України.  Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та

навчання

 

Студентськоцентроване навчання, стиль викладання – активний, що дає можливість студенту обирати предмети та організовувати час у відповідності до компетентнісної моделі менеджера і передбачає проблемно-орієнтоване навчання та самонавчання, виробничу та переддипломну практику на підприємствах.  Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно- комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання. Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем,  дослідницькі домашні роботи, виконання проектів, курсові роботи, підготовка  кваліфікаційної  роботи.

5.2.

Оцінювання

Диференційовані заліки та письмові екзамени, розрахунково-аналітичні завдання, домашні завдання та курсові роботи, есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, проектна робота в командах, практика і стажування на підприємствах, захист  кваліфікаційної роботи.  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано /незараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю.

 Атестація проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Практика, есе, презентації, проектна робота. Система підсумкового оцінювання будується на умовах академічної доброчесності та прозорості, здійснюється за британськими стандартами за єдиним білетом. Передбачає можливість апеляції.

 

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральні

Компетентності (ІК)

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

ІК2. Здатність застосовувати певні теорії та методи управління та  планування підприємницької, комерційної діяльності; організовувати, аналізувати та контролювати процеси в організації та формулювати висновки, щодо вирішення різних проблем в умовах невизначеності.

6.2.

Загальні

компетентності (ЗК)

ЗК 1.      Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2.      Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3.      Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК 4.         Вміння    визначати    функціональні    області організації та зв’язки між ними.

ЗК 5.         Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 6.         Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 7.         Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 8.         Навички     використання     інформаційних     і комунікаційних технологій.

ЗК 9.         Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 10.     Здатність     до    проведення    досліджень    на відповідному рівні.

ЗК 11.     Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 12.     Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 13.     Цінування    та    повага    різноманітності     та мультикультурності.

ЗК 14.     Здатність      працювати      у      міжнародному контексті.

ЗК 15.  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

6.3.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 1.       Здатність визначати та описувати характеристики організації.

ФК 2.       Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

ФК 3.       Здатність визначати перспективи розвитку організації.

ФК 4.       Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.

ФК 5.       Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.

ФК 6.       Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

ФК 7.       Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

ФК 8.       Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.

ФК 9.       Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

ФК 10.   Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.

ФК 11.   Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

ФК 12.   Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

ФК 13.   Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.

ФК 14.   Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.

ФК 15.   Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.

ФК 16.   Здатність аналізува­ти економічні явища,  на основі отриманих теоретичних знань з менеджменту та економіки.

ФК 17.    Здатність робити оцінку діяльності підприємства і знаходити відповідні шляхи її удосконалення.

ФК 18.   Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто використовуються в економіці та менеджменті.

ФК 19.   Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, ана­лізувати та критично оцінювати експериментальні дані.

ФК 20.   Здатність розв’язувати широ­ке коло проблем і задач в сфері управління підприємством шляхом розуміння їх фунда­ментальних основ та використання як теоретичних, так і практичних методів.

ФК 21.   Здатність шляхом самостій­ного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті економічні та управлінські знання.

ФК 22.   Здатність застосовувати знання законодавства та державних стандартів України. Уміння виконувати управлінські функції з додержанням нормативно-правових актів та стандартів України.

ФК 23.   Здатність дотримуватись системи цінностей у взаємовідносинах між керівниками та найманими працівниками.

ФК 24.   Здатність здійснювати пошук з різних інформаційних джерел, використовувати цю інформацію для прийняття рішень і розробляти їх альтернативні варіанти на основі використання інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання

ПРН 1.       Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ПРН 2.       Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ПРН 3.       Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

ПРН 4.       Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 5.       Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

ПРН 6.       Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 7.       Виявляти навички організаційного проектування.

ПРН 8.       Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.

ПРН 9.       Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.

ПРН 10.   Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.

ПРН 11.   Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

ПРН 12.   Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

ПРН 13.   Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.

ПРН 14.   Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

ПРН 15.   Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.

ПРН 16.   Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН 17.   Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.

ПРН 18.   Базові знання та сучасні підходи до здійснення маркетингової, комерційної та операційної діяльності підприємства, вміти проводити моніторинг, аналізувати, контролювати, діагностувати та планувати діяльність підприємства.

ПРН 19.   Знання управлінської термінології, концептуальних засад менеджменту, вміння використовувати сучасні методи управління підприємствами різних форм власності та сфер діяльності.

ПРН 20.   Знання принципів управління соціально-економічних систем на мікро- і макрорівнях та методів оптимізації процесів управління.

ПРН 21.   Знання особливостей контрактної діяльності підприємств та специфіки середовища національного і зарубіжних ринків.

ПРН 22.   Вміти виявляти і аналізувати вплив елементів марко- та мікроекономічного середовища на підприємстві.

ПРН 23.   Базові знання та розуміння з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння  загально-професійних та фахових дисциплін та використання їх методів в обраній професії.

ПРН 24.   Вміння виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до менеджменту та економіки, використовуючи належне програмне забезпечення, знання як аналізувати та відображати результати.

ПРН 25.   Високий рівень володіння англійською мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення ділових переговорів.

ПРН 26.   Розуміти різні інструментарії та стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів управлінських проблем.

ПРН 27.   Ініціювати, розробляти, впроваджувати та оцінювати ефективність реалізації інвестиційно-інноваційних проектів стратегічного розвитку підприємства.

ПРН 28.   Підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов.

ПРН 29.   Вивчати міжнародні ринки, євроінтеграційні процеси та перспективи співпраці із закордонними партнерами на засадах кроскультурної взаємодії.

ПРН 30.   Здійснювати моніторинг запобіганню кризових явищ за системою показників та критеріїв, ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику на результативність роботи підприємства.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення

Навчальний процес освітньо-професійної програми забезпечують спеціалісти вищої категорії: доктори та кандидати економічних наук, що працюють у сфері управління.

8.2.

Матеріально-технічне

забезпечення

Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та  спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

8.3

Інформаційне та навчально-методичне

забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Київського університету ринкових відносин. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, тощо. Підключення до мережі INTERNET.

Розділ 9.  Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність

Кожен здобувач вищої освіти має можливість в рамках національної академічної мобільності проходити у ЗВО – партнерах окремі курси, навчатися протягом семестру з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Принципи академічної мобільності визначаються законодавством України.

Можливість навчатися за кількома спеціальностями або у кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність

Принципи міжнародної академічної мобільності визначаються законодавством України, інших країн та міждержавними угодами.

Кожен здобувач вищої освіти має можливість пройти процедуру визнання кредитів / періодів навчання

9.3.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Програма не передбачає можливості навчання іноземних громадян

       

 

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
З 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Психологія", освітня програма "Психологія" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Бакалаврат

Спеціальність "Право", освітня програма "Право" (Кропивницький інститут)

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.