Бакалаврат

Денна: 28 000 грн Заочна: 22 000 грн

Менеджмент

073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «Менеджмент».

Гарант програми – ПАХОМОВ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ-КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

 

Група забезпечення:

 1. Прохорова Марина Едуардівна- кандидат економічних наук, доцент
 2. Яремович Петро Петрович- кандидат економічних наук, доцент
 3. Галанін Володимир Дмитрович - кандидат економічних наук, доцент

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність - 073 «Менеджмент»

Обсяг програми  -240 кредитів ЄКТС Тривалість програми. 3 роки 10 місяців 

 

 Подати заявку

 

Наша програма для тих, хто хоче стати професіоналом у сфері маркетингу, управління персоналом, бізнес-планування та проектування, тих, хто хоче побудувати свою кар'єру в управлінні бізнесом. 

Бакалавр менеджменту в Університеті сучасних знань  знайомий з основними етапами еволюції управлінської думки, з теоріями мотивації, лідерства і влади, з принципами формування команди. Він проявляє себе в організаційно-управлінській, інформаційно-аналітичній та підприємницькій активності.

У функції менеджера зі ступенем бакалавра входить: участь в розробці і реалізації корпоративної, конкурентної, маркетингової, фінансової або кадрової стратегії компанії. Він придумує заходи, які реалізують ту чи іншу стратегію, планує і контролює діяльність підрозділів організації та окремих виконавців в ході здійснення конкретних проектів і процесів, будучи здатним проектувати організаційну структуру, розподіляти і делегувати повноваження, самостійно розробляти процедури і методи контролю.

Навчальний процес поєднує в собі як фундаментальне вивчення економіки і фінансів, права, соціології та психології, так і оволодіння загальноменеджерськими і спеціальними дисциплінами.

Ви навчитеся планувати, організовувати, керувати функціями та процесами різноманітних організацій та керувати ними, а також формувати свої лідерські навички. Ви також отримаєте широку базу управлінських знань із:

 1. маркетингу
 2. бухгалтерського обліку
 3. теорії та практики спілкування
 4. інформаційних систем
 5. науки управління
 6. організаційної поведінки
 7. економіки
 8. комерційного права

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Мета освітньо-професійної програми


Надати базові знання і практичні навички з менеджменту підприємницької діяльності із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати загальні і професійні компетентності з менеджменту  та підготовки фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами.

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах.

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Особливості освітньо-професійної програми


Програма передбачає вивчення професійно орієнтованих дисциплін на всіх курсах, проходження виробничих практик на провідних підприємствах, високий рівень володіння державною та іноземною мовою, а також стажування за кордоном в рамках програми мобільності Erasmus+.

За програмою «Менеджмент» здійснюється підготовка фахівців-універсалів з інноваційним типом мислення. У процесі навчання студенти набувають компетентностей, які дозволять випускникам програми ефективно реалізовувати ключові управлінські функції та успішно працювати у будь-якій сфері економіки та бізнесу.

Розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах, зокрема: всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент», студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, щорічна конференція студентів університету.

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників за освітньою програмою УСЗ:


Бакалавр з менеджменту може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт за: Національним класифікатором України "Класифікатор професій ДК 003:2010". Випускники підготовлені до роботи на первинних посадах у сфері управління. Первинні посади за ДКП: «менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»

Споріднені первинні посади:

 • консультант з раціоналізації виробництва;
 • менеджер (управитель) зі збуту;
 • менеджер (управитель) з постачання;

Випускники можуть працювати на посадах: керівники та головні фахівці виробничих підрозділів та підприємств; начальники виробничих дільниць; керівники основних підрозділів організації; керівники підрозділів маркетингу; керівники фінансових, бухгалтерських економічних та адміністративних підрозділів; керівники підрозділів матеріально-технічного постачання; менеджери з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери з підбору, забезпечення та використання персоналу; менеджери систем якості.

 

Державний диплом про вищу освіту з присвоєнням ступеня бакалавра

 

 

Програмні результати навчання:

 • Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
 • Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
 • Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
 • Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
 • Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
 • Виявляти навички організаційного проектування.
 • Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
 • Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
 • Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
 • Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
 • Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
 • Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
 • Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадськи свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
 • Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 • Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
 • Мають базові знання та сучасні підходи до здійснення маркетингової, комерційної та операційної діяльності підприємства, вміти проводити моніторинг, аналізувати, контролювати, діагностувати та планувати діяльність підприємства.
 • Знають управлінську термінологію, концептуальні засади менеджменту, вміють використовувати сучасні методи управління підприємствами різних форм власності та сфер діяльності.
 • Знають принципи управління соціально-економічних систем на мікро- і макрорівнях та методи оптимізації процесів управління.
 • Знають особливості контрактної діяльності підприємств та специфіку середовища національного і зарубіжних ринків.
 • Вміють виявляти і аналізувати вплив елементів макро- та мікроекономічного середовища на підприємстві.
 • Мають базові знання та розуміння з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних та фахових дисциплін та використання їх методів в обраній професії.
 • Вміють виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до менеджменту та економіки, використовуючи належне програмне забезпечення, знання, як аналізувати та відображати результати.
 • Розуміють різні інструментарії та стратегії, що мають відношення до діагностування та аналізу різних типів управлінських проблем.
 • Ініціюють, розробляють, впроваджують та оцінюють ефективність реалізації інвестиційно-інноваційних проектів стратегічного розвитку підприємства.
 • Підтримують ділові контакти, ведуть ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов.
 • Здійснюють моніторинг запобіганню кризових явищ за системою показників та критеріїв, ідентифікують та аналізують можливий вплив факторів ризику на результативність роботи підприємства.

 

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

Менеджмент

Діджиталізація бізнесу

Нейроменеджмент

Вартість навчання (денна / заочна)

28 000 грн / 22 000 грн

36 000 грн / 32 000 грн

50 000 грн / 45 000 грн

Блоки дисциплін:

Предмети класичної (базової) підготовки

✅ Економічна теорія

 

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

Економікс за модулями:

✅ Економічна теорія

✅ Мікроекономіка

✅ Макроекономіка

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Математика для економістів та економетрика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Теорія ймовірностей та математична статистика

✅ Менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Макроекономіка

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Менеджмент

✅ Управління персоналом

 

✅ Фінансовий менеджмент

✅ Маркетинг

 

✅ Мікроекономіка

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

 

✅ Маркетинг

✅ Антикризовий менеджмент

 

✅ Операційний менеджмент

✅ Поведінкова економіка

 

 

✅ Інформаційні технології управління персоналом

 

 

✅ Конфліктологія

 

Предмети бізнес-підготовки, окрім стандартного набору класичної (базової) підготовки

✅ Бізнес-статистика в менеджменті

✅ Бізнес-комунікації в міжнародному бізнесі

✅ Кризис-менеджмент

✅ Теорія організації

✅ Дизайн мислення

✅ Бізнес-статистика

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інтернет речей

✅ Теорія організації

✅ Стратегічний менеджмент

✅  Копірайтинг

✅ Стратегічний менеджмент

✅ Управління персоналом

✅ Конкурентна розвідка

✅ Міжнародний менеджмент

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Технології управління персоналом

✅ Регіональна економіка та управління

✅ Самоменеджмент та командна робота

✅ Основи ведення бізнесу

✅ Антикризовий менеджмент

✅  Ризик-менеджмент

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

✅ Основи ведення бізнесу

 

✅ Електронна комерція

✅ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

 

 

✅ Електронна комерція

 

 

✅ Фінансово-економічні розрахунки

 

 

Спеціалізовані блоки предметів освітніх програм

✅ Поведінкова економіка

✅ Цифрова економіка

✅ Кібернейроетика

✅ Інформаційні технології управління персоналом

✅ Smart-технології

Інвест кебети за модулями:

✅ Економіка і фінанси підприємства

✅ Інвестиційно-інноваційний менеджмент

✅ Фінансово-економічні розрахунки

✅ Тренінг за модулем

✅  Прийняття управлінських рішень

✅ Діджитал та соціальний маркетинг

Маркетинг за модулями:

✅  Нейромаркетинг

✅ Омніканальний маркетинг

✅ Соціал-маркетинг

✅ VR – Маркетинг

✅ Урбан - маркетинг

✅ Коучинг в організаціях

✅  Кібербезпека

✅ Операційний менеджмент

✅ Конфліктологія

✅ Смартсорсінг

✅ Нейроспівробітництво в команді

 

✅  Інформаційні системи

✅ Поведінкова економіка

 

✅ Теорія та практика бізнес-ігор

Психологія управління за модулями:

✅ Загальна психологія

✅ Креативістика

✅ Емоційний інтелект

✅ Дизайн мислення

✅ Нейропсихологія

 

✅ Фінтех

✅ Прийняття управлінських рішень

 

 

✅ Коучинг в організаціях

 

 

✅ Конфліктологія

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Ціна  кожної освітньої програми залежить від багатьох чинників а саме: від кількості дисциплін, що передбачені в освітньо-професійній програмі (ОП). Вимоги щодо обсягу дисциплін у програмі визначені наступними документами: Методичні рекомендації, розроблені відповідно до Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-УІІІ, «Про вищу освіту» від 01.06.2014 №1556-УІІ, наказу Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», стандартів вищої освіти України, наказів та нормативних листів Міністерства освіти і науки України, які є чинними на сьогодні.

Нормативний термін навчання, графік навчального процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові компоненти, визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС.

Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System - ЕCTS) - це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і між іноземними навчальними закладами. Система ЕCTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист  бакалаврських та магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року. У більшості випадків навантаження студента очної форми навчання дорівнює 36/40 тижням на рік, і в цих випадках один кредит дорівнює 30 годинам.

Кожна дисципліна має певну кількість кредитів. Загалом це 30 кредитів за курс. Тобто приблизно 6-8 дисциплін на семестр.

Наступні чинники навчання в УСЗ:

 • Наші професори мають більше робочого часу, присвяченого студентам, які потребують допомоги у виконанні завдань та вивченні навчальних матеріалів.
 • Також ви можете отримати додаткову спеціалізацію, відповідно до якої ви обираєте свої факультативні заняття або в рамках неформальної освіти. Такий підхід дозволяє сформувати самотужки навчальний план, що буде відповідати конкретно вашим інтересам – як особистісним, так і професійним. 
 • Ми оцінюємо прогрес студентів на єдиному великому іспиті, що має значний вплив на остаточну оцінку за курс. Такий іспит триває від 1,5 до 3 годин і проводиться наприкінці семестру. В разі наявності усної частини іспиту, на неї приділяють орієнтовно до 20 хвилин. Такий формат навчання та оцінювання прогресу студента дозволяє студентам мати гнучкі умови вивчення відповідно до того стилю навчання, що імпонує їм, а не диктується викладачем. Крім того, більшість викладачів видають студентам допоміжні матеріали, які доповнюють цей курс, і допомагають успішно скласти іспит, підвищивши глибину своїх знань.
 • Є курси, де застосовується більш різноманітна система оцінювання успішності студента.Зазвичай протягом семестру є кілька основних різних форматів оцінювання прогресу студента у вигляді вікторин, роботи над індивідуальними та груповими проектами, презентаціями та написання тестів. Викладачі та їхні асистенти підсумовують результати всіх цих видів робіт в один загальний бал в кінці вивчення курсу. Такий підтримуючий підхід дозволяє викладачу своєчасно надавати студентові зворотний зв'язок.
 • Зустрічі з потенційними роботодавцями: цей захід цікавий своєю цільовою аудиторією. Зазвичай, майбутні роботодавці спілкуються зі студентами. То ж від самого початку навчання у виші їх знайомлять з тим, які перспективи відкриваються перед випускниками ПВНЗ «Університет сучасних знань» та розповідають про конкретні кроки, які вони мають зробити на шляху до успішної кар’єри.
 • Проходять навчальну, навчально-виробничу і виробничу практику. Практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. Її проводять в майстернях, лабораторіях, на різних навчальних полігонах, у навчально-дослідних господарствах, у клініках та інших навчально-допоміжних підрозділах вищих навчальних закладів. Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія на підприємство чи в установу, самостійне вивчення їх діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота на виробництві на робочому місці тощо.

  Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
З 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Digital - менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейроменеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейрооблік

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.