Коледж

Денна: 22 000 грн

Спеціальність "Журналістика", освітня програма "Журналістика"

Галузь знань -  06 «Журналістика»
Спеціальність - 061 «Журналістика»

Освітня програма "Журналістика"

Освітньо-професійний ступінь "Фаховий молодший бакалавр" 

 Подати заявку

Опис освітньо-професійної програми «Журналістика» фахового молодшого бакалавра спеціальності 061 «Журналістика»

 

Розділ 1. Загальна інформація зі спеціальності 061 Журналістика

1.1.

Повна назва  закладу вищої освіти та структурного підрозділу

 Київський коледж Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

 

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація -  фаховий молодший бакалавр

з журналістики

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

Журналістика

 

1.4.

Тип диплому та обсяг  освітньо-професійної програми

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки і 10 місяців  (на основі ПЗСО)

до 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки  10 місяців (на основі БЗСО)

1.5.

Наявність акредитації/ліцензії

Лицензія МОН від 24. 01.2020 № 28-л

1.6.

Цикл/рівень

НРК Україні  - 5 ривень, FQ-EHEA- початковій ,  EQF LLL – 5 рівень

1.7.

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

1.8.

Мова(и) викладання

Українська

1.9.

Термін дії  освітньо-професійної програми

 

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису  освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Підготовка висококваліфікованих фахівців-медійників з навичками використання передових цифрових технологій, що надає широкі можливості для працевлаштування фахівців у галузі 06 «Журналістика», які мають теоретичні знання і практичні навички, володіють загальними та фаховими компетентностями, необхідними для виконання завдань, пов’язаних із професійною діяльністю у сфері засобів масової інформації, соціальних комунікацій та журналістикознавства.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

06 «Журналістика»

061 «Журналістика»

3.2.

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Журналістика

3.3.

Основний фокус  освітньо-професійної програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області журналістики.

Ключові слова: журналістика, соціальні медіа.

3.4.

Особливості  освітньо-професійної програми

 

Об'єкти вивчення та діяльності: соціальні комунікації в різних виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів.

Мета навчання: сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: поняття про журналістику, рекламу та звʼязки з громадськістю, редагування та інші види комунікаційної діяльності як соціальнокомунікаційні інститути.

Методи, методики та технології: прикладні соціальнокомунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. Інструменти та обладнання: телевізійне та радіообладнання, компʼютерна техніка, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки.

 

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

2.2451 Ведучий програми 
2.2451 Випусковий редактор
2.2451 Журналіст 
2.2451 Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації 
2.2451 Інокореспондент 
2.2451 Коментатор 
2.2451 Кореспондент 
2.2451 Кореспондент власний 
2.2451 Кореспондент спеціальний 
2.2451 Літературний співробітник 
2.2451 Оглядач 
2.2451 Оглядач політичний 
2.2451 Член головної редакції 

4.2.

Подальше навчання

 

Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та

навчання

 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, компетентнісний.

Форми організації освітнього процесу: лекції, лабораторні та практичні заняття, семінари, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна практика, виробнича практика, елементи дистанційного навчання.

Освітні технології: інтерактивні, інформаційнокомунікаційні, проектного навчання.

5.2.

Оцінювання

Диференційовані заліки та письмові екзамени, розрахунково-аналітичні завдання, домашні завдання та курсові роботи, есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, проектна робота в командах, практика і стажування в ЗМІ, захист  кваліфікаційної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано /незараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральні

Компетентності (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі журналістської діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів журналістикознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності.

6.2.

Загальні

компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах.

ЗК3. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.

ЗК4. Здатність реалізовувати свої права як члена суспільства, усвідомлюючи необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК5. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність.

ЗК6. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.

ЗК7. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у професійній діяльності.

ЗК9. Здатність працювати у міжнародному середовищі.

ЗК10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.

ЗК11. Здатність до навчання.                                                    

ЗК12. Здатність формувати нові ідеї (креативність).

ЗК13. Здатність зберигати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області.

6.3.

Фахові компетентності (ФК)

ФК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.

ФК02. Здатність формувати інформаційний контент.

ФК03. Здатність створювати медіапродукт.

ФК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.

ФК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.

ФК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

ФК07. Здатність до критичної оцінки норм журналістської діяльності.

ФК08. Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно – компьютерних технологій, оброблення інформації та здатність використовувати їх з метою пошуку, збору та оброблення інформації.

ФК09. Здатність подавати інформацію у відповідній жанру текстово – візуальній формі з використанням сучасних інформаційних технологій.

ФК10. Здатність до редагування текстів.

ФК11. Формування сучасної медіа -  культури.

ФК12. Формування журналістської етики.

 

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.

ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.

ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами.

ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.

ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків. ПР07. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.

ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування цих знань.

ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.

ПР10. Оцінювати діяльність колег та власну діяльність з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей.

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою.

ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію іноземною мовою.

 ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук.

ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації.

ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.

ПР16. Впроваджувати в класичні журналістськи методи елементи діджиталізації.  

ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах.

ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи.

8.2.

Матеріально-технічне

забезпечення

Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та  спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

8.3

Інформаційне та навчально-методичне

забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Університету сучасних знань. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, тощо. Підключення до мережі INTERNET.

Розділ 9.  Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність

 

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність

 

9.3.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

 

       

 

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Очна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Коледж"

Коледж

Спеціальність "Право", освітня програма "Право"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «081 Право», освітня програма «Право»

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «022 Дизайн», освітня програма «Дизайн»

Дізнатись більше

Коледж

Спеціальність «071 Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування»

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.