Магістратура

Денна: 26 000 грн Заочна: 22 000 грн

Право

081 Право

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні «Право».

Гарант програми – Мосьондз Сергій Олександрович доктор юридичних наук, професор.

Галузь знань - 08 «Право»

Спеціальність - 081 «Право»

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

 Подати заявку

Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Мета освітньо-професійної програми

Метою програми є набуття навиків та умінь у предметній області за рахунок глибшого розуміння правових явищ та процесів, їх причиннонаслідкових зв’язків, а також сформувати основні компетентності у фахівців, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту основних юридичних інститутів, застосування права, а також меж юридичного регулювання різних суспільних відносин, які допоможуть у майбутній професійній діяльності, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної практики.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливістю програми є те, що вона забезпечує набуття компетентностей, що відповідають сучасній професіограмі юриста і є основою для прикладної правничої діяльності та, поряд із цим, гарантує засвоєння сучасних філософських ідей та концепцій права, формує навички володіння інструментарієм інституційноправового й прикладного аналізу, розвиває гуманістичні ціннісно-світоглядні орієнтири і творче мислення професіонала у галузі права, його фахову та гуманітарну комунікацію.

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Перевагами випускників програми є володіння поглибленими знаннями щодо правової системи держави та її складових, природи юридичних процесів і тенденцій їх розвитку, володіння компетентностями професіонала-правознавця, а саме: здатність кваліфіковано трактувати та застосовувати правові знання у практичній діяльності; здатність давати правову оцінку практичної ситуації та здійснювати юридичну кваліфікацію дій суб’єктів; застосовувати професійні знання у стандартних та нестандартних практичних ситуаціях; здатність організовувати діяльність юридичної служби підприємства, організації, установи. Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема, менеджера (управителя) з права, працювати за юридичним фахом в органах публічної адміністрації, судових органах, нотаріаті, на підприємствах (корпораціях), в установах та організаціях різних форм власності, професійних асоціаціях, у сфері правозахисної діяльності.

Програмні результати навчання:

Після закінчення освітньої програми «Право» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Здатність давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні;
 • Здатність захищати права, свободи та законні інтереси суб’єктів правовідносин.
 • Здатність використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків і консультацій.
 • Здатність виробляти неупереджені фахові рішення та професійно їх реалізовувати в юридичній практиці.
 • Здатність самостійної підготовки проектів ненормативних правових актів.
 • Здатність передбачати найбільш очевидні зміни розвитку юридичної практики та здійснювати професійну діяльність з їх врахуванням.
 • Здатність визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами.
 • Здатність логічно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову, використовувати навички публічного мовлення, ведення професійної дискусії та полеміки.
 • Здатність до самостійної науково-дослідницької діяльності (аналіз, зіставлення, систематизація, абстрагування, моделювання, перевірка достовірності даних, прийняття рішень та ін.), готовність використовувати нові ідеї.
 • Здатність розробляти та аргументовано презентувати в професійному середовищі результати своєї теоретичної та практичної діяльності.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних завдань.
 • Здатність планувати, організовувати і контролювати свою діяльність.
 • Здатність працювати самостійно й у команді колег за фахом, а також із залученням експертів з інших галузей знань.
 • Уміння здійснювати необхідні дослідження в галузі права та виражати їх результати в належних формах.
 • Володіння культурою правового мислення.
 • Здатність викладати юридичні дисципліни, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання.

  Залишайте заявку та отримуйте -25% знижки на навчання !!!

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Менеджмент

Дізнатись більше

Магістратура

Психологія

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.