Бакалаврат

Денна: 45 000 грн Заочна: 40 000 грн

Нейрооблік

071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «Нейрооблік»

Гарант програми – Новак Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент

Галузь знань  - 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність  - 071 «Облік і оподаткування»

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС

 Подати заявку

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які володіють глибокими знаннями та професійними компетенціями щодо забезпечення ефективної діяльності підприємства та біхевіористичною теорією, яка базується на зв’язку інформації, що необхідна для прийняття рішень, і реакції окремих груп осіб (акціонерів, інвесторів, кредиторів) на неї для оцінки економічних, психологічних та соціальних ефектів впливу облікових процедур.

Отримай задоволення від інноваційних методів навчання !

Дуальна освіта

Узгоджена взаємодія освітньої та виробничої сфери з
підготовки здобувачів освіти.

Навчально-виховні екскурсії

Спостереження та вивчення різних
явищ, предметів, процесів у музеях, на виставках, виробництвах тощо.

Гейміфікація

Використання ігрових елементів безпосередньо під час
навчання.

WorkShop

Виїзне заняття для здобувачів освіти, що відбувається на
виробництві,  в компанії чи організації.

Кейс-стаді

Застосування теоретичних знань до вирішення практичних занять. Опрацювання реальної ситуації на реальних фактах. 

Online методи

Отримання знань та навиків за допомогою інформаційних систем, компютерів, інших digital гаджетів.

Телемости

Спільні лекції та семінари із закордонними викладачами та
студентами в реальному часі.

Кіно-кейси

Вивчення на базі фільмів персонологічних моделей для
пізнання життєвих та професійних процесів.

Хакатони

Форма спільної роботи над рішенням певного завдання,
проблеми.

 

Особливості освітньо-професійної програми

Програма передбачає вивчення широкого кола економічних систем та процесів, починаючи від макроекономічних (включаючи їх еволюцію) та закінчуючи мікроекономічними системами та процесами; ґрунтується на розумінні економічних теорій і законодавчо-нормативних документів.

Основні тематичні напрями освітньо-професійної програми «Нейрооблік»:

 • вплив систем бюджетного і управлінського контролю на відносини і діяльність окремих осіб - об'єктів такого контролю;
 • вплив облікової інформації на поведінку внутрішніх і зовнішніх користувачів під час прийняття рішень;
 • облік людських ресурсів;
 • соціально відповідальний облік.

Формує фахівців з обліку і оподаткування з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, але й створювати умови для формування якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності на базі сучасних досягнень. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Твої додаткові привілеї

Кредит на навчання

Готель та гуртожиток з однодумцями

Великий вибір затребуваних високодохідних програм

Коучі, ментори, спікери-практики, спікери-теоретики

Можливість перевестись з іншого ЗВО без втрати курсу

Укладені договори з хостелами

Власний центр кар'єри

Відстрочка від армії

Сучасні методи навчання: casestudy, workshop, student HUB

 

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми:

Бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спроможний виконувати професійні роботи і займати первинні посади, що визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»:

 1. Страхові агенти: Агент страховий 3417. Оцінювачі та аукціоністи: Експерт- консультант зі страхування. Оцінювач. Оцінювач (експертна оцінка майна). Оцінювач- експерт.
 2. Інші фахівці в галузі (Інспектор з нерухомості, ріелтор і т.д.)
 3. Бухгалтери та касири-експерти. Асистент бухгалтера-експерта Бухгалтер.

Касир-експерт.

 1. Організатори діловодства. Організатор діловодства (державні установи). Організатор діловодства (види економічної діяльності).

3439. Інші технічні фахівці в галузі управління. Інспектор з інвентаризації. Інспектор-ревізор. Інспектор. Ревізор. Молодший державний інспектор. Інспектор з інвентаризації. Фахівець.

 1. Інспектори із соціальної допомоги. Інспектор з виплати пенсій. Інспектор з призначення пенсій. Інспектор з соціальної допомоги

2411.2. Аудитори та кваліфіковані бухгалтери. Аудитор. Аудитор систем харчової безпеки. Аудитор систем якості. Бухгалтер. Бухгалтер-експерт. Бухгалтер-ревізор. Екологічний аудитор. Консультант з податків і зборів.

 1. Інспектори податкової служби. Державний податковий інспектор. Ревізор- інспектор податковий.
 2. Інші державні інспектори. Інспектор державний. Інспектор цін. Інспектор з експорту. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (поглиблено на підприємствах залізничного транспорту, промисловості та послуг, підприємствах з іноземними інвестиціями).

Можливості професійної сертифікації, доступні в Україні:

 • ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (Великобританія).
 • Абревіатура сертифікації – ACCA; • CGAAC (Certified General Accountants Association of Canada) – Асоціація сертифікованих громадських бухгалтерів Канади (Канада).
 • Абревіатура сертифікації – CGA; • CIMA (The Charted Institute of Management Accountants) – Інститут присяжних бухгалтерів в галузі управлінського обліку (Великобританія).
 • Абревіатура сертифікації – CMA; ECCAA (Eurasian Council of Certified Accountants and Auditors) – Євразійська Рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (штабквартира в Республіці Казахстан). Абревіатура сертифікації – CIPA; • IFA (Institute of Financial Accountants) – Інститут фінансових бухгалтерів (Великобританія). Абревіатура сертифікації – IFA PFA, PFA

   

  Державний диплом про вищу освіту з присвоєнням ступеня бакалавра

Програмні результати навчання:

Після закінчення освітньої програми «Нейроблік» випускники мають сформувати такі результати навчання:

 • Знати соціально-психологічні фактори організації праці бухгалтерів;
 • Знати способи подолання лінгвістичних і психологічних комунікаційних бар’єрів;
 • Знати психологічні фактори, які впливають на підготовку звітності;
 • Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств;
 • Застосовувати маркетингові технології у процесі формування фінансової та управлінської звітності організації;
 • Проводити моніторинг результативності бухгалтерської звітності, а саме оцінку ефективності інформаційного сервісу, що надається обліковою системою господарюючого суб'єкта;
 • Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень;
 • Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств;
 • Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності;
 • Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах;
 • Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліковоаналітичної інформації;
 • Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві;
 • Володіти процедурами критичної оцінки запропонованих варіантів управлінських рішень; розробки та обґрунтування пропозиції щодо системи їх контролю та удосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків та податкових наслідків.
 • Демонструвати знання та розуміння щодо облікової політики, організації документообігу, сутності фінансової та податкової звітності суб’єктів господарювання.

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Тривалість навчання:
3 роки 10 місяців

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
З першого курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Бакалаврат"

Бакалаврат

Психологія

Дізнатись більше

Бакалаврат

Менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Право

Дізнатись більше

Бакалаврат

Digital - менеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Нейроменеджмент

Дізнатись більше

Бакалаврат

Облік і оподаткування

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.